İşitme Testi bir diğer adıyla odyometri testi ne kadar ses işitebildiğimizi ölçer. Bir işitme testi, bir kişinin işitme duyusunun duyarlılığının değerlendirilmesini sağlar ve çoğunlukla bir odyometre kullanan bir odyolog tarafından yapılır.

İşitme testinin sonuçları odyometrist ve kulak -  burun – boğaz doktoru tarafından değerlendirilir. İşitme kaybı ve bundan kaynaklanan tedavi gerektiren bir durum söz konusu ise tekrardan uzman doktorunuzla görüşmenizi öneririz.

İşit­me kay­bı­nın ya­rat­tı­ğı sı­kın­tı­lar­dan en az et­kiy­le kur­tu­la­bil­mek için ön­ce­lik­le işit­me kay­bı­nın er­ken be­lir­ti­le­ri­ni iyi göz­lem­le­me­miz ge­re­kir. Eğer aşa­ğı­da­ki işit­me kay­bı be­lir­ti­le­rin­den bi­ri­ni yaşıyorsanız lüt­fen en kısa za­man­da bize ula­şın ve üc­ret­siz işit­me tes­ti­miz­den fay­da­la­na­rak işit­me­ni­zi kont­rol et­ti­rin.

Bi­riy­le ko­nu­şur­ken, size söy­le­dik­le­ri­ni sık sık tek­rar­la­ma­sı­nı is­ti­yor­sanız. Kapı ya da te­le­fon zi­li­ni her za­man çok net du­ya­mı­yor­su­nuz.

Ku­lak­la­rı­nız­da bir çın­la­ma ya da vı­zıl­da­ma du­yu­yor­su­nuz.

İşitme duyusu, yaşamımızın en temel özelliklerinden biridir, fakat kaybedilene kadar gerekli önemi göstermeyiz. İşitme kaybı yetişkinlerde konuşma ve anlama kabiliyetlerini bozmakla birlikte hayatımızda birçok iletişim engeline sebebiyet vermektedir. İşitme duyumuz ancak onu kaybetme korkusu ile karşı karşıya kaldığımızda hayati öneme sahip olur. Ama bu durumun farkına varmak onu korumanın ilk adımıdır

 

İşitme kaybına neden olan birçok faktör söz konusudur;

Yaşlılık,

Gürültüden Kaynaklanan Hasarlar,

Darbe ve Patlama Travması,

Hastalıklar,

Zehirli Maddeler

İşitme Sinirlerinde Baskı

Beyin Tümörleri ve Felçler

Doğumsal İşitme Kayıpları

×
Merhaba, İşitme cihazları hakkında bilgi almak ister misiniz?

E-Bültenimize Katılın